homeSancta_Monica_I_home.htmlSancta_Monica_I_home.htmlshapeimage_2_link_0
projectSancta_Monica_I_project.htmlSancta_Monica_I_project.htmlshapeimage_3_link_0
BLOGSancta_Monica_I_Blog_bouwproces/Sancta_Monica_I_Blog_bouwproces.htmlSancta_Monica_I_Blog_bouwproces/Sancta_Monica_I_Blog_bouwproces.htmlshapeimage_4_link_0
contactSancta_Monica_I_contact.htmlSancta_Monica_I_contact.htmlshapeimage_5_link_0
woningtypenSancta_Monica_I_woningtypen_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_woningtypen_I_algemeen.htmlshapeimage_6_link_0
verkoopinfoSancta_Monica_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_algemeen.htmlshapeimage_7_link_0
downloadsSancta_Monica_I_download.htmlSancta_Monica_I_download.htmlshapeimage_8_link_0
fotoalbumSancta_Monica_I_fotoindex.htmlSancta_Monica_I_fotoindex.htmlshapeimage_9_link_0

Wijzigingen

Deze website en documentatie zijn met zorg en nauw-keurigheid samengesteld en bedoeld om een eerste indruk te geven van het project. Alle foto’s, plaatjes en impressies dienen slechts ter illustratie. Deze website en documentatie zijn uitdrukkelijk geen contractstuk, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt daarom een voorbehoud gemaakt voor detailwijzigingen in het ontwerp, de constructie, de installaties en de afwerking. De door te voeren wijzigingen, die door de overheid en/of nutsbedrijven worden voorgeschreven, of die waarvan de wenselijkheid en noodzakelijkheid tijdens de bouw blijkt, zullen geen kwaliteitsvermindering van de woningen tot gevolg hebben. De ondernemer heeft het recht af te wijken van het in deze brochure gestelde, indien dit architectonisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de genoemde wijzigingen aan te brengen; indien noodzakelijk zonder voorkennis van de koper. Uiteraard zal de ondernemer deze wijzigingen zoveel mogelijk trachten te vermijden c.q. te beperken. Een en ander zal geen aanleiding geven tot reclame of ontbinding van de overeenkomst.

Van toepassing zijnde voorschriften:

• de algemene verkoopvoorwaarden

• overheidseisen

• de voorschriften van de nutsbedrijven

• de van toepassing zijnde NEN-normen


Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de gevolgen van brand- en stormschade. De Vereniging van Eigenaren dient de appartementen vanaf de opleveringsdatum zelf te verzekeren.


Vrij op naam

De woningen worden “vrij op naam” verkocht, dat wil zeggen dat de volgende kosten bij de koopprijs zijn inbegrepen:

• bouwkosten

• koopsom aandeel in grond/gebouw

• notariskosten, splitsingskosten en kadastrale kosten m.b.t. de aankoop van de woning

• aansluitkosten gas, water, elektra, cai, telefoon en riool

• architecten- en constructeurshonorarium

• directievoering en toezicht tijdens de bouw

• loon- en materiaalkostenstijgingen

• legeskosten inzake de bouwvergunning

• belastingen

• verkoopkosten incl. courtage makelaar

• grondonderzoekskosten

De volgende kosten zijn bij deze prijs niet inbegrepen:

• kosten hypotheek en taxatiekosten

• notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

• renteverlies over de vervallen maar niet betaalde termijnen

• rentekosten aandeel in grond/gebouw na peildatum

• eventuele wijziging van het BTW-tarief


Een appartementsrecht, wat is dat?

In dit project wordt een appartementsrecht gekocht. In het burgerlijk wetboek, boek 5, artikel 106 lid 3 is het recht als volgt omschreven:

“Onder een appartementsrecht wordt verstaan, een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw, die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden als afzonderlijk geheel te worden gebruikt”.

Anders gezegd:

Elke eigenaar heeft een aandeel in het totale gebouw, daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (de woning) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw/terrein die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn (hoofdingang, trappenhuis e.d.). Appartementsrechten ontstaan door de splitsing in juridische zin van het gebouw. Om het gebouw te splitsen moet de notaris een splitsingsakte opmaken. Deze akte wordt met de bijbehorende splitsingstekening, waarop de grenzen van de privé-gedeelten zijn aangegeven, in de openbare registers ingeschreven. Pas als dit laatste is gedaan is de splitsing een feit en ontstaan de appartementsrechten, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden.

Een appartementsrecht kan vanzelfsprekend ook doorverkocht, verhuurd of in gebruik gegeven worden. In de splitsingsakte zijn echter een aantal uitgangspunten opgenomen waaraan je je bij vervreemding van het appartementsrecht dient te houden. Ook kun je een hypotheek vestigen op een appartementsrecht.


Vereniging van Eigenaren

De splitsingsakte regelt ondermeer de eigendomsverhouding in het geheel van het complex. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt via de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaren opgericht. Iedere eigenaar van een appartementsrecht wordt automatisch en van rechtswege lid van deze vereniging. Het bestuur van deze vereniging berust bij een of meer bestuurders en wordt door de eigenaren benoemd. Bestuursleden kunnen tevens eigenaar zijn van een appartement, maar dit is niet noodzakelijk. In het geval dat er meer bestuursleden zijn, benoemen zij tevens een secretaris en een penningmeester. De vergadering kan voorts besluiten om de administratie op te dragen aan een zgn. administratief beheerder. In het reglement van de vereniging worden zaken geregeld als het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Alle kosten die hiermee gepaard gaan worden naar de leden omgeslagen in de servicekosten. De wet eist dat de vereniging jaarlijks een ledenvergadering belegt; dan worden de financiële jaarstukken besproken en de servicekosten voor het komende jaar vastgesteld.


De overeenkomst

Wanneer is besloten om een woning van dit project te kopen zal er allereerst een koop-/ aannemingsovereenkomst worden opgesteld door de verkopend makelaar, welke daarna ondertekend moet worden door koper en verkoper. Deze overeenkomst regelt naast de koop van een appartementsrecht in het bestaande complex, ook de bouw en afbouw van het totale complex en de privé-gedeelte(n). In de overeenkomst zijn onder andere de navolgende zaken opgenomen:

•wie zijn de verkoper en de koper en wat wordt gekocht;

•aansprakelijkheden en garanties;

•de bouwtijd;

•de totale koopsom;

•de betalingstermijnen.


De eigendomsoverdracht

Nadat de overeenkomst is getekend, wordt bij de notaris de koopakte voor de grond en/of het bestaande gebouw getekend en juridisch overgedragen. Het aandeel in het gebouw/grond wordt dan betaald. De notariële akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Vanaf dat moment is het appartementsrecht in eigendom overgedragen.


Individuele woonwensen

In een vroeg stadium worden diverse standaard mogelijkheden (koperswijzigingenlijst) aangeboden om de woning meer aan individuele wensen aan te passen.  Hiertoe worden de kopers voor een meer- en minderwerkgesprek uitgenodigd. Tevens wordt dan informatie verstrekt over de termijnen waarbinnen de keuze en opdracht, in verband met de voortgang van de bouw, moeten plaatsvinden.


De oplevering en onderhoudstermijn

De oplevering van de woning geschiedt binnen het aantal werkbare werkdagen, zoals dat in de overeenkomst is bepaald. Tijdens de bouw wordt tijdig informatie verstrekt omtrent de te verwachten opleveringsdatum. Zodra de datum definitief is vastgesteld wordt hiervan uiterlijk twee weken voor de oplevering schriftelijk bericht ontvangen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten, deze worden gezeemd opgeleverd. De woning zal alleen worden opgeleverd, wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Indien dit het geval is en de “akte van levering” is reeds getekend en gepasseerd bij de notaris, dan worden direct na oplevering de sleutels van de woning ontvangen.

Bij de oplevering zal een zogenaamd Proces Verbaal van Oplevering worden opgemaakt. Het ondertekenen van dit document betekent dat de woning is opgeleverd. Na de oplevering begint de onderhoudstermijn van 3 maanden.

In deze termijn zal een kopershandboek worden overhandigd met daarin diverse stukken die betrekking hebben op de woning, zoals bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen en telefoonnummers van de partijen die de woning hebben gebouwd en eventuele garantiebewijzen. Aan het eind van de onderhoudstermijn wordt een brief ontvangen met daarin de vraag of er eventuele bij de oplevering geconstateerde onvolkomenheden onverhoopt nog niet zijn opgelost. Daarnaast stellen wij de vraag of er tijdens de onderhoudstermijn nog zaken naar voren zijn gekomen, die bij de oplevering niet ontdekt hadden kunnen worden en waarvan de koper van mening is dat deze nog dienen te worden opgelost. Indien deze zaken inderdaad tot de verplichtingen behoren dan worden deze zo spoedig mogelijk (als)nog opgelost.


Na het einde van de onderhoudstermijn gelden alleen nog verplichtingen die voortvloeien uit de eventuele garantiebepalingen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek welke is gereclameerd binnen 6 maanden na het einde van de onderhoudstermijn.

FAQ

prijzenSancta_Monica_I_verkoopprijzen.htmlSancta_Monica_I_woningstypen_I_kapelwoning.htmlshapeimage_10_link_0

MGE

algemeenSancta_Monica_I_algemeen.htmlSancta_Monica_I_woningstypen_I_appartement.htmlshapeimage_11_link_0
verkoopinfoSancta_Monica_I_woningstypen_I_appartement.htmlshapeimage_12_link_0